Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội (dành cho cá nhân)

26/09/16 08:09:05 Lượt xem: 240
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ
Tham gia Hiệp hội Mắc ca Việt Nam
 
Kính gửi: Ban vận động thành lập Hiệp hội Mắc ca Việt Nam
 
Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hiệp hội.
Họ và tên:     
Sinh ngày:    
Hộ khẩu thường trú:            
Email:            
Số CMND     
Điện thoại nhà riêng /cơ quan       
Di động         
Địa chỉ liên hệ:        
Nghề nghiệp:            
Thông tin khác (nếu có)     
           
Trân trọng đề nghị Ban vận động thành lập Hiệp hội Mắc ca Việt Nam xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hiệp hội.
            ………………., ngày …. tháng … năm 20…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Đăng ký nhận bản tin từ Hiệp hội