Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã chính thức được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hiệp hội theo Quyết định 2526/QĐ-BNV, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hiệp hội Mắc ca Việt Nam triển khai các hoạt động tiếp theo nhằm hiện thực hóa mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội là góp phần cùng với đất nước xây dựng ngành công nghiệp mắc ca hiện đại, tiên tiến; khai thác chuỗi giá trị lớn, khép kín; thu hút nguồn vốn, nhân lực, tạo ra những sản phẩm tinh chế, phong phú từ mắc ca có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao...