Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xuất khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo vì sự phát triển của ngành mắc ca Việt Nam, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sẽ từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện thành công các mục tiêu dài hạn, đáp ứng mong mỏi của các Hội viên.

Để đạt được những mục tiêu đó, Hiệp hội đề ra các chương trình hành động cụ thể như: làm vai trò cầu nối, gắn kết chuỗi liên kết từ trồng - chế biến - thương mại - tiêu dùng, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và làm thiệt hại cho người trồng mắc ca; đề xuất, vận động và phản biện các chính sách liên quan; tổ chức và đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các thành viên Hiệp hội; tuyên truyền về giá trị kinh tế - môi trường - xã hội của cây mắc ca...

Theo định hướng được đưa ra tại Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Mắc ca Việt Nam ngày 24/4/2016, hoạt động của Hiệp hội sẽ bám sát chính sách của Nhà nước và thực tiễn các địa phương về phát triển trồng mắc ca trên cơ sở tôn trọng quy hoạch, phát triển vùng trồng mắc ca gắn với cả chuỗi giá trị ngành công nghiệp mắc ca trong một chiến lược dài hạn và bền vững.

Trên cơ sở giá trị cốt lõi: “Tâm huyết – Thực tiễn – Đổi mới – Minh bạch – Quyết liệt – Vì cộng đồng”, với sự giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hiệp hội quyết tâm hành động nhằm đạt được mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam.