Tìm thấy 10 bộ định mức

STT
Tên bộ định mức

Đối tượng

Hình thức trồng

Khu vực trồng

Mật độ trồng

Tuổi cây

1 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 1-10
2 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 9
3 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 8
4 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 7
5 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 6
6 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 5
7 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 4
8 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 3
9 Chi phí chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 2
10 Chi phí trồng và chăm sóc Mắc ca Doanh nghiệp Trồng thuần Tây Bắc Khác Năm 1

1

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 1-10

2

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 9

3

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 8

4

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 7

5

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 6

6

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 5

7

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 4

8

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 3

9

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 2

10

Doanh nghiệp

Trồng thuần

Tây Bắc

Khác

Năm 1